Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en werkzaamheden uitgevoerd door de dak- en zinkwerk eenmanszaak, hierna genoemd “de onderneming”.

 2. Offertes en overeenkomsten 

  2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

  2.2. Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging door de onderneming of na aanvang van de werkzaamheden door de onderneming.

  2.3. Eventuele wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen.

 3. Uitvoering van werkzaamheden

  3.1. De onderneming zal de overeengekomen werkzaamheden naar beste vermogen en vakmanschap uitvoeren.

  3.2. De onderneming behoudt zich het recht voor om werkzaamheden uit te besteden aan derden, indien dit noodzakelijk is voor een efficiënte uitvoering van het werk.

  3.3. De opdrachtgever dient te zorgen voor een veilige en toegankelijke werkplek.

 4. Betaling

  4.1. Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

  4.2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de onderneming gerechtigd om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

  4.3. Eventuele geschillen over de factuur dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan de onderneming.

 5. Aansprakelijkheid

  5.1. De onderneming is niet aansprakelijk voor schade of vertraging ontstaan door overmacht, zoals natuurrampen, stakingen, of andere onvoorziene omstandigheden.

  5.2. De onderneming is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik, nalatigheid of verkeerd onderhoud van het geleverde werk.

  5.3. De aansprakelijkheid van de onderneming is beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van de onderneming wordt gedekt.

 6. Geschillen

  6.1. Op alle overeenkomsten en geschillen tussen de onderneming en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

  6.2. Geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de onderneming gevestigd is.

 7. Slotbepalingen

  7.1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of ongeldig worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

  7.2. De onderneming behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe overeenkomsten en werkzaamheden na de wijziging.